Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Tamazight Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Tamazight Dictionary

ⴰⴷⵉⵙ
ⴰⴼⵓⵙ
ⴰⴽⵕⴰⵙ
ⴰⴽⵡⴰⵙ
ⴰⵅⴰⵎ
ⴰⵎⵥⵥⵓⵖ
ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ
ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ
ⴰⵙⵎⵓⵏ
ⴰⵢⴰⵥⵉⴹ
ⴰⵢⴷⵉ
ⴰⵢⵏⴰⵙ
ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ
ⴰⵣⵓⵍ
ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ
ⴱⴰⴱⴰ
ⴱⵕⴰⵢⵕ

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴽⴽⵓⵣ
ⴽⵕⴰⴹ
ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⴽⵜⵓⴱⵔ


ⵉⴱⵔⵉⵔ
ⵉⵅⴼ
ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
ⵉⵙⴻⵎ
ⵊⴻⴳⴳⴰ
ⵎⴰⵉⵚⴰ
ⵎⴰⵔⵁⴰⴱⴰ
ⵎⴰⵕⵚ
ⵎⴰⵢⵢⵓ
ⵎⵔⴰⵡ
ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
ⵓⵀⵓ
ⵖⵓⵛⵜ
ⵙⴰ
ⵙⵉⵏ
ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵙⵎⵎⵓⵙ
ⵚⴹⵉⵚ
ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ
ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ
ⵜⴰⴽⵟⵟⵓⴼⵜ
ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵎⵉⵟⴰⵛⵜ
ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ
ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ
ⵜⴰⵖⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ
ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ
ⵜⵜⵅⵉⵍ
ⵜⵥⴰ
ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵢⴰⵀ
ⵢⴰⵎⵎⴰ
ⵢⴰⵏ
ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
.