Start Learning In ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Today

read

Start Learning In ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Today

Your mind grows when you learn something new. Learning ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ vocabulary is a great way to learn

"Hello" in ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

read

"Hello" in ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Afia: ⴰⵣⵓⵍ Kofi! Kofi: ⴰⵣⵓⵍ Afia! Kwabena: ⴰⵣⵓⵍ Abena! Abena: ⴰⵣⵓⵍ Kwabena! Mariama: ⴰⵣⵓⵍ Sani! Sani

"Two, 2" in ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

read

"Two, 2" in ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙⵉⵏ: 2. ,. ⵢⴰⵏ, ⵢⴰⵏ. ⵙⵉⵏ, ⵙⵉⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Dictionary ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵏ

ⵚⴹⵉⵚ

read

ⵚⴹⵉⵚ

ⵚⴹⵉⵚ: 6. ,. ⵢⴰⵏ, ⵢⴰⵏ. ⵙⵉⵏ, ⵙⵉⵏ. ⴽⵕⴰⴹ, ⴽⵕⴰⴹ. ⴽⴽⵓⵣ, ⴽⴽⵓⵣ. ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵙⵎⵎⵓⵙ. ⵚⴹⵉⵚ, ⵚⴹⵉⵚ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Dictionar

ⴽⵕⴰⴹ

read

ⴽⵕⴰⴹ

ⴽⵕⴰⴹ: 3. ,. ⵢⴰⵏ, ⵢⴰⵏ. ⵙⵉⵏ, ⵙⵉⵏ. ⴽⵕⴰⴹ, ⴽⵕⴰⴹ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Dictionary ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹ

ⵙⵎⵎⵓⵙ

read

ⵙⵎⵎⵓⵙ

ⵙⵎⵎⵓⵙ: 5. ,. ⵢⴰⵏ, ⵢⴰⵏ. ⵙⵉⵏ, ⵙⵉⵏ. ⴽⵕⴰⴹ, ⴽⵕⴰⴹ. ⴽⴽⵓⵣ, ⴽⴽⵓⵣ. ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵙⵎⵎⵓⵙ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Dictionary ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵏ

ⵙⴰ

read

ⵙⴰ

ⵙⴰ: 7. ,. ⵢⴰⵏ, ⵢⴰⵏ. ⵙⵉⵏ, ⵙⵉⵏ. ⴽⵕⴰⴹ, ⴽⵕⴰⴹ. ⴽⴽⵓⵣ, ⴽⴽⵓⵣ. ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵙⵎⵎⵓⵙ. ⵚⴹⵉⵚ, ⵚⴹⵉⵚ. ⵙⴰ, ⵙⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Dic

Asoreba

read

Asoreba

2007