Imed ⴱⴰⴷⴰⴷ, ⵢⴰⵍ ⴰⵙ.

Sua ili emeli. Sua ⵀⵜⴰⴷⵊⴰ 3 ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵏ ⵏⵏⴻⴽ ⵍⵓⵇⵜ.

ⴰⵎⴰⵔⵚ assa!

ⴰⵙⴻⴳⵣⴰⵓⴰⵍ: Tamazight -

  • ⴰⵙⵎⵓⵏ
  • ⵜⴰⴷⴷⵉⵅⴼⵜ
  • ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
  • My Body In Tamazight
  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: Take action with verbs
  • Hello In Tamazight
  • A Good Life Tamazight