Go and See Tamazight

read

Go and See Tamazight

A companion colouring book to "Five Interesting Rural Towns in Ghana" for children. Colour and learn

Asoreba

read

Asoreba

2007

Cha-cha-cha-konko

read

Cha-cha-cha-konko

If (Davido) Forgetti (Shatta Wale)

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Months Of The Year

read

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Months Of The Year

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ. ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 01, 2011 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⴰⴽⵕⴰⵙ. ⴱⵕⴰⵢⵕ 02, 2011 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⴽⵡⴰⵙ. ⵎⴰⵕⵚ 03, 2011 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⴰⵢⵏ

Numbers Zero To 10

read

Numbers Zero To 10

Tamazight: Count From Zero To Ten 0 - 1 - ⵢⴰⵏ 2 - ⵙⵉⵏ 3 - ⴽⵕⴰⴹ 4 - ⴽⴽⵓⵣ 5 - ⵙⵎⵎⵓⵙ 6 - ⵚⴹⵉⵚ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Numbers Zero To 20

read

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Numbers Zero To 20

Tamazight: Count From Zero To Twenty 0 ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 0 1-10 1 - ⵢⴰⵏ 2 - ⵙⵉⵏ 3 - ⴽⵕⴰⴹ 4 - ⴽⴽⵓ

"Yes" in ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

read

"Yes" in ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵢⴰⵀ, ⵢⴰⵀ, ⵢⴰⵀ ⵢⴰⵀ! ⵢⴰⵀ Mama! ⵢⴰⵀ, ⵢⴰⵀ, ⵢⴰⵀ ⵢⴰⵀ! ⵢⴰⵀ Papa! ⵢⴰⵀ, ⵢⴰⵀ, ⵢⴰⵀ ⵢⴰⵀ! ⵢⴰⵀ Baba! ⵢⴰⵀ, ⵢⴰⵀ, ⵢⴰⵀ

"Name" in ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

read

"Name" in ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵣⵓⵍ Fili. ⴰⵣⵓⵍ Fili. ⵎⴰⵔⵁⴰⴱⴰ Fili. ⵎⴰⵔⵁⴰⴱⴰ Fili. ⵜⵜⵅⵉⵍ Fili. ⵜⵜⵅⵉⵍ Fili. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ Fili. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ Fi

"Thank you" in Tamazight

read

"Thank you" in Tamazight

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ. ⵎⴰⵔⵁⴰⴱⴰ. ⵎⴰⵔⵁⴰⴱⴰ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ. ⴰⵣ